Dynamic Variation:
AB Variation:

VP RECORDS

Details

(Reggae/R&B)